Sveaborg i Helsingfors

Helsingfors är, liksom Stockholm, en stad med mycket vatten och små öar. Tog vattenbussen ut till den historiska ön Sveaborg, för att lära mig lite mer om ön.

Jag saxar lite från hemsidan om Sveaborg:

Sveaborg utanför Helsingfors är ett unikt historiskt monument, en av världens stora sjöfästningar. Sveaborgs historia är nära sammanflätad med Finlands och Östersjöns historia.

Fästningen byggdes under 1700-talet som en hörnsten i det östra försvaret av det svenska riket.

När fästningen övertogs av Ryssland i början av 1800-talet blev dess uppgift att tillsammans med flottbaserna i Tallinn och Kronstadt bevaka de fartygsrutter som ledde till S:t Petersburg.
Historien i korthet

1748 Fästningsbygget inleddes under ledning av Augustin Ehrensvärd. Två år senare fick fästningen namnet Sveaborg, på finska Viapori.

1788 Krig mot Ryssland inleddes av Gustav III. Sveaborg fungerade som huvudbas för de svenska styrkorna.

1808 Finska kriget och belägringen av Sveaborg. Fästningen kapitulerade för den ryska armén efter 3 månaders belägring.

1855 Krimkriget och bombardemanget av Sveaborg. Den engelsk-franska flottan besköt fästningen som skadades svårt.

1906 Upproret på Sveaborg. Uppror iscensatt av soldater i fästningen som en del av den ryska revolutionsrörelsen.

1917 Ryska revolutionen. Finland förklarade sig självständigt den 6 december.

1918 Fästningen införlivades med staten Finland och fick namnet Suomenlinna. Efter finska inbördeskriget inrättades ett läger för röda krigsfångar.

1919 Olika enheter ur försvarsmakten placerades ut på Sveaborg. Den finska garnisonens tid började.

1973 Den militära tiden i fästningen upphörde. Förvaltningsnämnden för Sveaborg, ett verk underställd undervisningsministeriet, grundades och Sveaborg fick en civilförvaltning.

1991 Unesco tog upp Sveaborg på världsarvslistan.


Bilden ovanför är en detalj från Augustin Ehrensvärds grav. Här finns lite data om mannen:

Den mest centrala gestalten i Sveaborgs historia är Augustin Ehrensvärd, som var chef för fästningsarbetet under tre perioder. Han var inte bara en kompetent soldat, utan även en konstnärligt begåvad målare och tecknare, och spår av hans hand syns på många sätt i miljön på Sveaborg.

Ehrensvärd ledde fästningsarbetena på Sveaborg från det att de inleddes (1748). Förutom det tack han fick, uppskattades han också för bland annat sina originella fästningstekniska lösningar.

Under riksdagen 1755–1756 lyckades Ehrensvärd driva igenom sitt förslag om en flottenhet, vars bas skulle grundas vid Sveaborg. Ehrensvärd utnämndes till befälhavare för basen och medlem av krigskollegiet. Hans första period på Sveaborg slutade när det sju år långa pommerska kriget inleddes år 1756.

Ehrensvärd återvände till sitt uppdrag på Sveaborg år 1762, men den andra perioden avbröts redan tre år efter att den hade börjat, när mösspartiet tog makten och i praktiken lade ner fästningsarbetet. En skada som hade uppkommit under kriget började försvaga Ehrensvärds kondition.

Ehrensvärd inledde ännu en tredje period i ledningen för arbetena på Sveaborg år 1770, när hattarna hade återvänt till makten. Hans hälsa försämrades dock ytterligare och sommaren 1771 bad han om avsked från sina uppgifter, varefter han ännu fortsatte som befälhavare för flottan efter att ansvaret för fästningsarbetena hade övertagits av andra.

Greve Augustin Ehrensvärd dog den 4 oktober 1772. Någon vecka tidigare hade han befordrats till krigsmarskalk. På beslut av kung Gustav III byggdes ett gravmonument åt Ehrensvärd på Vargön på Sveaborg. Kungen deltog även i planeringen av monumentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar